ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (EdPEx 2558-2561)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561

      ด้วยสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ได้จัดพิมพ์หนังสือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑” โดยได้ดำเนินการแปลเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ฉบับ ๒๐๐๙ – ๒๐๑๐ และ ๒๐๑๓ – ๒๐๑๔ เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

เอกสารแนบ

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสดใส ตะรินันท์ (19 พฤษภาคม 2559 ,09:18 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 ,09:23 โดย นางสาวสดใส ตะรินันท์)