ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศคู่มือตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (5 มกราคม 2560 ,17:29 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2560 ,17:00 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 2
2. คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 3
3. คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 4
4. รายวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี และวิชาที่สอนนักศึกษานอกคณะ
5. คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 5