ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์กรประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีกำหนดการที่สำคัญ ดังนี้

1. ลงทะเบียน วันที่ 10 เมษายน - 15 กันยายน 2560

2. วันสุดท้ายของการส่งผลงาน  31 กรกฎาคม 2560

3. ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน  25 สิงหาคม 2560

4. ลงทะเบียนติดโปสเตอร์  18 ตุลาคม 2560

ลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.nigrc2017.ubu.ac.th

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (1 มีนาคม 2560 ,12:24 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 มีนาคม 2560 ,12:26 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ