ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศตามรอยพระยุคลบาทพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 4 ถ้วย

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษารวม 189,000 บาท

ส่งรายละเอียดโครงการพร้อมแผ่น CD แสดงภาพกิจกรรมที่ได้คิดสร้างสรรค์และ

ได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียบร้อยแล้ว พร้อมลิ้งและการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย (หากมี)มาที่

สโมสรโรตารีเจริญนคร/ชมรมดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่ 163 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110  โทร.02-2580572

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (29 มีนาคม 2560 ,14:29 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2560 ,14:57 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด