ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)

ขอให้นักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา 1/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการสมัครสอบ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนน และมีค่าสมัครคนละ 1,000.- บาท ให้ดาวน์ไฟล์หลักฐานการจ่ายผ่านธนาคารตามไฟล์ที่ปรากฏล่างไปจ่ายที่ธนาคาร และนำหลักฐานทั้งหมดมาส่งที่งานวิชาการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเอกสารให้ศูนย์สอบต่อไป

กำหนดการสอบ

  1. สอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) วันที่ 4 สิงหาคม 2560

  2. สอบข้อเขียนความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (MCQ) วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบครั้งที่ 3-4/2560 ส่งหลักสูตรการสำเร็จการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย transcript และใบรับรองคุณวุฒิ ที่งานวิชาการ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อคณะฯ จะได้ส่งไปที่ศูนย์สอบให้เพื่อยื่นยันว่าสำเร็จการศึกษาจริง

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (13 มิถุนายน 2560 ,08:07 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2560 ,08:32 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดการสอบและกำหนดการ
2. แบบฟอร์มสมัครและใบโอนเงินค่าสมัคร