ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์:ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 10

ขอประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์:ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 4,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (14 มิถุนายน 2560 ,13:06 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 14 มิถุนายน 2560 ,13:25 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ