ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอแจ้งรายละเอียดประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ประจำปีการศึกษา 2560

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (30 มิถุนายน 2560 ,11:14 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 ,11:21 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด