ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คู่มือตารางเรียน ภาคการศึกษา 1/2560

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : ดร.ธนวดี ปรีเปรม (4 สิงหาคม 2560 ,15:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2560 ,20:31 โดย ดร.ธนวดี ปรีเปรม)

เอกสารประกอบ
1. ตารางเรียนภาพรวม
2. คู่มือตารางเรียนปี 1
3. คู่มือตารางเรียนปี 2
4. คู่มือตารางเรียนปี 3
5. คู่มือตารางเรียนปี 4
6. คู่มือตารางเรียนปี 5
7. ตารางการใช้ห้อง
8. คู่มือตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี