ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการรู้สารสนเทศ

สำนักวิทยบริการจัดบริการให้คำแนะนำความรู้ทางด้านการสืบค้นฐานข้อมูล โดยได้จัดอบรม ณ. ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์ หากท่านใดประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้าอบรม สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายในการอบรมได้ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ (08 สิงหาคม 2560 ,12:50 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 08 สิงหาคม 2560 ,13:07 โดย นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ