ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันเภสัชกรโลก 25 กันยายน 2560"

ด้วยสภาเภสัชกรรมขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน "วันเภสัชกรโลกฯ" ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน (11 สิงหาคม 2560 ,09:12 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 สิงหาคม 2560 ,09:19 โดย นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดเพิ่มเติม