ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์

ด้วยด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ โดยคาดว่าจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 โดยมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

 

ทั้งนี้ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ ที่ลิงค์ goo.gl/eq8919 หรือ http://bit.ly/2gMvQ1R ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 

 

Share on Facebookผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (08 กันยายน 2560 ,13:14 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 08 กันยายน 2560 ,13:32 โดย นายนรเศรษฐ์ ทองคำ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ