ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2560

ตามที่งานวิชาการได้แจ้งเวียนและประกาศเผยแพร่ร่างตารางสอบเพื่อพิจารณา

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้นำข้อเสนอแนะและขอแก้ไขมาพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2560
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tags :ตารางสอบ   กลางภาค   เภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ปีการศึกษา 2560  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (08 กันยายน 2560 ,17:04 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 ธันวาคม 2560 ,16:52 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. midtern 1-2560