ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย

 

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 72  หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้สมัครทุนต้องมีอายุระหว่าง 25 - 45 ปี และไม่เคยได่รับทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Program และ TCS of Colombo Plan มาก่อน

ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนรับทุนในหลักสูตรที่ตนสนใจเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น โดยศึกษาหลักสูตรและวันปิดรับสมัครได้ที่ คลิก ทุนรัฐบาลอินเดีย และดำเนินการกรอกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการที่ คุณติณณาภาษาพรม ห้องสำนักงานเลขานุการชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 045-653603 เพื่อที่คณะฯจะจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุนและใบสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดียให้กระทรวงการต่างประเทศภายในวันเวลาที่กำหนด

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (15 พฤศจิกายน 2560 ,13:35 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 ,14:24 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ