ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2561 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 ด้วยกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จะมีการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2561 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม  - 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีโดยหลักสูตรดังกล่าวจะมีการไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ในช่วงท้ายการอบรม รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
    ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ คณาจารย์ ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์www.thaicam.go.th โดยมีค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ดังนี้
    - ผู้เข้าร่วมอบจากหน่วยงานภาครัฐ (ข้าราชการ) จำนวน 50,000 บาท 
    - ผู้เข้าร่วมอบรมภาคเอกชน                           จำนวน 55,000 บาท
 
รับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 40 คน

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (23 พฤศจิกายน 2560 ,09:21 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 ,09:23 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ