ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คู่มือตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

คู่มือตารางเรียน  ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (22 ธันวาคม 2560 ,13:37 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 มกราคม 2561 ,16:37 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. คู่มือตารางเรียน ปี 1
2. คู่มือตารางเรียน ปี 2
3. คู่มือตารางเรียน ปี 3
4. คู่มือตารางเรียน ปี 4
5. คู่มือตารางเรียน ปี 5
6. รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือกเสรีและรายวิชาที่สอนนักศึกษานอกคณะ
7. เภสัชเคมี กลุ่ม 2, พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม 2, เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 2
8. ตารางรวมทุกชั้นปี