ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรผูัสนใจ เข้าร่วมโครงการแนะแนวการเตรียมสอบ IELTS

       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวการเตรียมสอบ IELTS สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หรือทาง Email: intercoop@ubu.ac.th ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (27 กุมภาพันธ์ 2561 ,16:14 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ,16:30 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)