ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติยุคไทยแลนด์ 4.0

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องศิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (8 มีนาคม 2561 ,13:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 8 มีนาคม 2561 ,14:23 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ