ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560

เนื่องด้วยในวันที่ 14 พ.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย

ปีการศึกษา 2560 ตรงกับวันหยุดพืชมงคล ในการนี้งานวิชาการจึงได้เปลี่ยนแปลงตารางสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการสอบของงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค จากเดิมระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2561

เป็นระหว่างวันที่ 15-28 พฤษภาคม 2561

                           

ประกอบด้วย

1) ตารางสอบปลายภาค ชั้นปีที่ 1 - 4

2) ตารางสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือกเสรี

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (8 เมษายน 2561 ,20:21 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 เมษายน 2561 ,14:54 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบปลายภาค 2/2560 ปี1-4
2. ตารางสอบปลายภาค 2/2560 GE /เลือกเสรี