ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รายชื่อดังเอกสารแนบ

ให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการดังนี้

   1. ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2561 

   2. ดำเนินการเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House

ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาได้จาก www.entry.ubu.ac.th


Tags :ผู้มีสิทธิืเข้าศึกษา   โครงการพิเศษ   เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (24 เมษายน 2561 ,19:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 มิถุนายน 2561 ,09:29 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561