ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk sa Pai Malaysia Adventure

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk sa Pai Malaysia Adventure กำหนดรับส่งบทความ ภายในวันที่30 มิถุนายน 2561 ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักศึกษา ผู้สนใจ  ส่งเรียงความเพื่อเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (3 พฤษภาคม 2561 ,16:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561 ,17:11 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ