ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund

สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (10 พฤษภาคม 2561 ,09:31 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561 ,09:35 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ