ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561  เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง (4 มิถุนายน 2561 ,11:24 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 ,08:39 โดย นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง)

เอกสารประกอบ
1. หลักฐานประกอบการทำสัญญา ปีการศึกษา 2561
2. คู่มือสัญญา ปีการศึกษา 2561
3. กำหนดการประชุมผู้ปกครองและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
4. แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561