ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แผนการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2561

คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่

1. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1   เริ่มเรียนครั้งแรกในวันที่ 15 มิ.ย. 61

2. 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน   เริ่มเรียนครั้งแรกในวันที่ 11 มิ.ย. 61

3. 1503 310 เภสัชเวท  เริ่มเรียนครั้งแรกในวันที่ 18 มิ.ย. 61

โดยลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 


Tags :ตารางเรียน   ภาคฤดูร้อน   2560  3/2560  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (9 มิถุนายน 2561 ,13:20 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 กรกฎาคม 2561 ,14:25 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560