ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมวิชาการด้านการขึ้ทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา บริบทใหม่ในตำรับยา

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการขึ้ทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา บริบทใหม่ในตำรับยา ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 กรกฎาคม 2561  โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจำนวน 4,000 บาท 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (13 มิถุนายน 2561 ,10:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 ,10:37 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ