ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประกอบการปรับปรุงหลักสูตร

 

            ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคาดว่าจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2563 โดยมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

            ทั้งนี้ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/mdKw1F หรือ สแกน QR  CODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวอาธัญญา พวงผะกา (21 มิถุนายน 2561 ,13:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2561 ,15:53 โดย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา)

เอกสารประกอบ
1. 1
2. 2