ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2561

กองบริการการศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

จากเดิมระหว่างวันที่

เป็นระหว่างวันที่ 2 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561

โดยมีกำหนดเฉพาะชั้นปี ดังนี้

วันที่ 2 ก.ค. 2561 ลงทะเบียนได้เฉพาะชั้นปีที่ 4 และรหัส 58 ลง

วันที่ 3 ก.ค. 2561 ลงทะเบียนได้เฉพาะชั้นปีที่ 2 (รหัส 60)

วันที่ 4 ก.ค. 2561 ลงทะเบียนได้เฉพาะชั้นปีที่ 3 (รหัส 59)

วันที่ 5 ก.ค. 2561 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (22 มิถุนายน 2561 ,12:52 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2561 ,13:55 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2561