ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           

 

            ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด โดยคาดว่าจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 โดยมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร


            ทั้งนี้ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/KEk4Nc  หรือ สแกน QR  CODE ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2561

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวอาธัญญา พวงผะกา (25 มิถุนายน 2561 ,15:49 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 มิถุนายน 2561 ,16:07 โดย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ