ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-อินเดีย ปี 2561-2563

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-อินเดีย ปี 2561-2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ กำหนดส่งข้อเสนอโครงการฯภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (4 กรกฎาคม 2561 ,09:09 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561 ,09:13 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)