ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS 4 (Admissions)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ TCAS4 (Admissions) 

โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ประกอบด้วย

1. กำหนดการและเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

2. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 

3. แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ให้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้ารายงานตัวและรับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (5 กรกฎาคม 2561 ,20:20 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 5 กรกฎาคม 2561 ,20:49 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS4
2. แบบฟอร์ม ใบรับรองแทพย์
3. แบบฟอร์มประวัติ