ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


(ด่วนที่สุด) การสมัครสอบความรู้ฯ ปี4(PLE-CC1) (สำหรับนักศึกษารหัส 57XX..)

ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้ (PLE-CC1)

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง นักศึกษารหัส 57XX..  ตรวจสอบแผนการศึกษาของตนเอง โดยศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องมีผลการเรียนตามแผนการศึกษา  ชั้นปีที่ 1-4 ต้องมีเกรด A-F (เป็น W ไม่ได้) จึงจะมีสิทธิ์ในการสมัครสอบความรู้ (PLE-CC1)
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัวในไฟล์ Excel ที่แชร์ลิงค์ให้ อย่างช้าสุดภายในวันที่ 12 ก.ค. 2561 ภายในเวลา 10.00 น. เพราะจะส่งไฟล์ศูนย์สอบฯวันสุดท้ายคือวันที่ 13 ก.ค. 61 กรอกผ่านลิงค์นี้ค่ะ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c3jgnHYcfR2zElafl1juh9BTl0Qd92YLfkaMJHARL-k/edit#gid=335061822

  3. ดาวน์โหลดไฟล์ 2 ไฟล์ คือ คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ สำหรับนักศึกษาปี 4 และ คำรับรองคณบดี สำหรับนักศึกษาปี 4 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ไม่หมดอายุ หากหมดอายุให้ไปถ่ายใหม่ที่อำเภอ/เทศบาลประจำจังหวัด/อำเภอที่ฝึกงานฯอยู่)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  • Transcript ที่แสดงผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาที่สมัครสอบ (ให้ส่งตัวแทนไปขอที่งานทะเบียน ม.อุบลฯ ฉบับละ 20 บาท)
  1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่แจ้ง (ในข้อ 3) มาทางไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษ EMS ให้จดหมายถึงคณะเภสัชฯ ภายในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 ส่งมาตามที่อยู่ด้านล้างนี้ (หากอยู่แหล่งฝึกเดียวกันให้รวมมาในซองเดียว)

                 คุณธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (งานวิชาการ)

                 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                 85 ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

                 34190

  1. การสมัครเข้าระบบมีค่าสมัครคนละ 1,000.- บาท ให้ตัวแทนชั้นปีเป็นคนรวบรวม และนำส่งที่พี่ก้อย ธัญญลักษณ์ งานวิชาการ เป็นยอดเดียว ภายในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (10 กรกฎาคม 2561 ,12:13 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 ,08:26 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)

เอกสารประกอบ
1. กำหนดการสอบ (PLE-CC1)
2. แผนการศึกษาชั้นปี1-4
3. คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ
4. คำรับรองคณบดี