ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2561

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (31 กรกฎาคม 2561 ,18:29 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 สิงหาคม 2561 ,11:44 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. ตารางเรียน ปี 1
2. ตารางเรียน ปี 2
3. ตารางเรียน ปี 3
4. ตารางเรียน ปี 4
5. ตารางเรียน ปี 5
6. รายวิชาศึกษาทั่วไป และเลือกเสรี
7. ตารางการใช้ห้องบรรยาย
8. คู่มือนักศึกษา หลักสูตร ภบ.59