ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โครงการสนับสนุนบริษัทจำลองนักศึกษา

ขอเชิญ นักศึกษา ผุ้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ภายใต้การโครงการสนับสนุนการดำเนินงานรูปแบบบริษัทจำลองของนักศึกษา  จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

1. การสนับสนุนงบประมาณสำรองเพื่อดำเนินงานภายใต้บริษัทจำลอง

2. สนับสนุนงบประมาณเพื่ออบรม สึกาาดุงาน สัมมนา

 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ นายณรงค์ แดนตะโคตร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ startup ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (22 ตุลาคม 2561 ,13:39 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 ตุลาคม 2561 ,13:45 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ