ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเชิงปฏิบัจิการสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 5 รุ่น

2. หลักสูตรเชิงปฏิบัจิการสำหรับเเภสัชกรที่ปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 2 รุ่น

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (1 พฤศจิกายน 2561 ,11:01 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 ,11:11 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ