ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อผลิต จำหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบนักศึกษา

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.ubu.ac.th/web/pnr และ QR Code ตามที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (29 พฤศจิกายน 2561 ,13:58 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 ,14:07 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด