ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนในเขตอีสานใต้ ประจำปี 2562 (รอบที่1)

ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนในเขตอีสานใต้ ประจำปี 2562 (รอบที่1) กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 และเริมการอบรมในเดือนมกราคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยเปิดการอบรมจำนวน 4 หลักสูตร  ดังนี้

1. English for factory Staff

2. Business English at international Firms

3. English in Workplace

4. English  in Business

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (6 ธันวาคม 2561 ,08:46 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 ธันวาคม 2561 ,08:57 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ