ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ทุนสำหรับนักศึกษาโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ทุนสำหรับนักศึกษาโควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

  ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

***เอกสารที่ใช้***

1. ใบสมัคร

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา

     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาเกียรติบัตร/ผลงาน/กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม 

    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (10 มกราคม 2562 ,13:46 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 มกราคม 2562 ,18:43 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)