ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียน

1.ผ่านทาง E-mai กองทุน work_pbb@hotmail.com

2.ทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

3.โทรศัพท์ 0-2628-8969  หรือ 0-2288-5562

4.โทรสาร 0-2628-8969

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (25 มกราคม 2562 ,13:58 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 มกราคม 2562 ,14:47 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด