ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (3 พฤษภาคม 2562 ,11:24 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 มิถุนายน 2562 ,09:29 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
2. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา
3. 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
4. 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
5. 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม
6. ปฏิทินการศึกษา 2561
7. ปฏิทินกิจกรรมคณะ
8. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์
9. 1503 220 เคมีทางยา
10. ตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
11. 1503 220 เคมีทางยา