ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและใต้หวัน ครั้งที่ 7

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและใต้หวัน ครั้งที่ 7 กำหนดจัดประชุมดังกล่าวในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รายละเอียดังเอกสารที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (21 พฤษภาคม 2562 ,09:12 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 ,09:16 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ