ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


เตรียมดำเนินการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ด้วยงานแผนและงบประมาณเตรียมดำเนินการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของคณะ ในการนี้งานแผนฯ ใคร่ขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ข้อมูลตามแบบสำรวจ เพื่อใช้ประกอบการทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะในวันที่ 30 พฤษภาคม โดยเข้าไปที่ https://forms.gle/aqC4VLUa99PR9T256 หรือตาม qr code

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นายนรเศรษฐ์ ทองคำ (21 พฤษภาคม 2562 ,11:18 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 ,11:22 โดย นายนรเศรษฐ์ ทองคำ)

เอกสารประกอบ
1. qr