ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2

ขอเชิญ คณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 ใมนระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  4,500 บาท/คน รายละเอียดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (6 มิถุนายน 2562 ,17:15 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2562 ,17:23 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ