ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุน Fulbrigth Thai grant Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับ ทุน Fulbrigth Thai grant Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครทางออนไลน์ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 23.00 น. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก ส่วนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกสามารถสมัครได้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (23 มกราคม 2563 ,10:02 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 23 มกราคม 2563 ,10:11 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ