ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


11
เม.ย.
ประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care
18
มี.ค.
ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการ: การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม วันที่ 26 เม.ย. -31 พ.ค. 2562 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน
13
มี.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง 'Pharmaceutical care supporting healthcare plan'