ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 1: การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชะลอวัย

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 1:

การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชะลอวัย

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

29-30 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมเอเชีย จ.กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

08.30-8.50 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.50-9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

09.00-10.00 น.

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพในยุค Thailand 4.0

โดย ภญ.สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์  

     ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (ด้านสุขภาพและสุขอนามัย) แผนกยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.15 น.

อยากมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเอง ต้องทำอย่างไร

โดย ภญ.อัญชลี ชุติไพจิตร, ภญ.นิษฐกานต์ ภัทรกานต์, ภญ.ทัดดาว ชูโชติ

บริษัทโกลบอล เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

11.15-12.15 น.

เทคนิคการสร้างแบรนด์สินค้าให้ยั่งยืนในยุคดิจิตัล

โดย คุณคู่ขวัญ อ่อนจำรัส

     ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (ด้านผลิตภัณฑ์ความงาม) แผนกยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค

12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

การจดแจ้งเครื่องสำอางตามกฎหมายฉบับใหม่

โดย ภญ.ปริณดา เตชะศิรินุกูล

     เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด

     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

14.00-14.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15-15.15 น.

การเตรียมผลิตภัณฑ์กันแดดและทำให้ผิวขาว

โดย ภญ.ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15.15-16.15 น.

การเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อควบคุมน้ำหนัก

โดย ภญ.ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

09.00-10.00 น.

การเตรียมผลิตภัณฑ์อิมัลชันสำหรับบำรุงผิวพรรณ

โดย ภญ.ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.15 น.

การเตรียมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและลดริ้วรอยโดยนวัตกรรมพอลิเมอร์และสารใหม่ทางเครื่องสำอาง

โดย คุณสุระชัย  วีระสุพัตรพงศ์

      Sales director บริษัท นาเดฟเคมี (กรุงเทพ) จำกัด

11.15-12.15 น.

การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชะลอวัย

โดย ภญ.พรวนิช เจริญพุทธคุณ

      CEO บริษัท Freefly evolution co.Ltd.

12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.

แบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินการทำปฏิบัติการ (Work Shop) เลือกลงได้ 1 กลุ่ม*

1.      เทคนิคและวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยและชะลอวัย ด้วยวิธี Cold process (มี 4 กลุ่มย่อย)

โดย คณะวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร่วมกับคณะวิทยากรจากบริษัท นาเดฟเคมี (กรุงเทพ) จำกัด

2.      เทคโนโลยีการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยการใช้ Spray dryer, Rotary evaporator (multi) และ Encapsulator (มี 3 กลุ่มย่อย)

โดย คณะวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร่วมกับคณะวิทยากรจากบริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด

**หมายเหตุ: - รับจำนวนจำกัด หากกลุ่มใดเต็ม ขอสงวนสิทธิ์จัดกลุ่มอื่นให้แทน

* หมายเหตุ เภสัชกรจะได้รับหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องประมาณ 10 หน่วยกิต ซึ่งทางผุ้จัดงานจะได้แจ้งยืนยันให้ทราบต่อไป

 เว็บไซต์ลงทะเบียน http://www.phar.ubu.ac.th/health_beauty_conf2017/


Tags :ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม   การพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อชะลอวัย  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นายนรเศรษฐ์ ทองคำ (2 พฤษภาคม 2560 ,10:37 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 พฤษภาคม 2560 ,10:46 โดย นายนรเศรษฐ์ ทองคำ)