ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา

ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมโครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและความรู้เรื่องยาที่ควรรู้เบื้องต้นแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว และส่งนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการตอบคำถามด้านยาและสุขภาพ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับมัธยมปลาย กำหนดส่งรายชื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ งานบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-4535-3603

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (26 กรกฎาคม 2560 ,15:55 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 3 สิงหาคม 2560 ,14:40 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. กำหนดการ
2. รายละเอียดการสมัคร
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน
4. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม