ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 เรื่อง “Moving together toward excellently” คณะเภสัชศาสตร์

                      ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ โครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 เรื่อง“Moving together toward excellently”  ในระหว่างวันที่ 7–8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว (Managing Disease – or – Treatment Related Complication) เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนั้น

                               ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 เรื่อง“Moving together toward excellently” ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จำนวน 11 หน่วยกิต ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์http://www.phar.ubu.ac.th/NeoPharmacy ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวิลาวัลย์ บุตรี โทรศัพท์ 0-4535-3629 อนึ่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการและไม่ถือเป็นวันลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (20 เมษายน 2561 ,14:19 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 เมษายน 2561 ,14:23 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ