ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร Empowering Pharmacist in Tobacco Control

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร Empowering Pharmacist in Tobacco Control ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.45 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (26 กรกฎาคม 2561 ,09:44 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 ,09:50 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ