ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี genome editing และการประยุกต์ใช้

ขอเชิญ คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี genome editing และการประยุกต์ใช้ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไปเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้

บุคคลทั่วไป อัตรา 900 บาท

นักศึกษา อัตรา 700 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (6 สิงหาคม 2561 ,14:13 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 สิงหาคม 2561 ,14:18 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ