ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการ: การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม วันที่ 26 เม.ย. -31 พ.ค. 2562 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน

ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการ: การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม วันที่ 26 เม.ย. -31 พ.ค. 2562  5 รุ่น รุ่นละ 60 คน  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน ได้ที่  http://www.phar.ubu.ac.th/teacher_training/

รุ่นที่ วันที่จัดอบรม วันสิ้นสุดการลงทะเบียน รับทั้งหมด (คน)
1 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  60
2 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 60
3 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 60
4 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคมพ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 60
5 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 60

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมสุภาพสตรี กรุณาแต่งกายโดยสวมกางเกงขายาว สุภาพและรัดกุม เนื่องจากต้องฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ

 

 

เวลา หัวข้อ
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน และทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด 
โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
08.45 - 09.45 น. การบรรยายหัวข้อ “โรคที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน การป้องกันและการใช้ยา” 
โดย ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์ 
และอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การประเมินและการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน” 
โดย อ.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ 
และอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11.00 - 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริม IQ และ EQ เด็กวัยเรียน”
โดย พญ. นวรัตน์ อรุณยะเดช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (รุ่นที่ 1,3,4,5)
พญ. นันทิยา จีระทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รุ่นที่ 2)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา” 
โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดี 
และคณะวิทยากรจากหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
14.00 - 15.15 น. ฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการประเมินสัญญาณชีพ และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดีและคณะวิทยากร
พักรับประทานอาหารว่างระหว่างฝึกทักษะปฏิบัติ
15.15 - 15.45 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
15.45 - 16.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล (18 มีนาคม 2562 ,13:45 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 18 มีนาคม 2562 ,13:58 โดย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล)