ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care

                       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care  ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยลักษณะกิจกรรมของโครงการนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลผู้สูงอายุ แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ยาและการดูแลสุขภาพในสังคมผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

                       ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด และส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังนี้

ผู้ลงทะเบียน

ระยะเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน

ลงทะเบียนและชำระเงิน

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียนและชำระเงินหลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เภสัชกร/บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข/บุคคลทั่วไป

อัตรา 1,500  บาท/ท่าน

อัตรา 2,000  บาท/ท่าน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ งานบริการวิชาการ โทรศัพท์ 045-353603 หรือดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม ได้ที่ http://www.phar.ubu.ac.th/25th/ อนึ่ง สำหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (11 เมษายน 2562 ,15:09 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 ,13:53 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. กำหนดการ